Dovoz áut z Nemecka

do Nemecka pocestujete s nami domov na vlastnom automobile

Podľa zákona č. 109/2023 Z. z., ktorým sa od 1.7.2023 novelizuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení. Zavádzajú rozsiahlejšie zmeny pri výbere správnych poplatkov za zápis držiteľov vozidiel v závislosti od výkonu motora a tzv. ekologického koeficientu vozidiel. Dochádza k zníženiu správnych poplatkov pre moderné vozidlá s nízkymi emisiami, ako aj k úprave niektorých doterajších druhov poplatkov, napr. pri hybridných vozidlách, alebo dochádza k vypusteniu používania súdno-znaleckých posudkov. Oproti doterajším 16 rozsahov výkonov motorov vozidiel kategórie L, M1 a kategórie N1 s viac ako troma miestami na sadenie a 18 koeficientov zostatkovej hodnoty vozidla sa od 1.7.2023 upravuje spôsob výpočtu správnych poplatkov nasledovne. (zdroj http://www.minv.sk/?spravne-poplatky-1)

a) Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov je suma vypočítaná ako súčin sadzby poplatku podľa najvyššieho výkonu motora z tabuľky č. 1 a ekologického koeficientu vozidla podľa druhu euro normy alebo dátumu prvej evidencie vozidla z tabuľky č. 2, najmenej však v sume 33 eur.

Výkon motora v kW Sadzba poplatku v eurách
nad do
  80 vrátane 33 €
80 90 vrátane 60 €
90 100 vrátane 90 €
100 110 vrátane 120 €
110 125 vrátane 200 €
125 140 vrátane 300 €
140 155 vrátane 500 €
155 170 vrátane 700 €
170 210 vrátane 900 €
210 a viac 1000 €

  Druh vozidla vzhľadom na druh paliva*)
Ekologický koeficient vozidla *)
1. Vozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez rozdielu druhu paliva) 0,10
2. Vozidlo s druhom paliva: H2, kombinácia akékoľvek palivo + PHEV (Plug-In hybrid) 0,20
3. Vozidlo s iným druhom paliva ako v riadku 1 a 2 alebo iné vozidlo ako v písmene c), t.j. iné ako elektromobil
Emisná norma Dátum prvej evidencie  
Euro 1/I do 31.12.1996 1,00
Euro 2/II od 1.1.1997 do 31.12.2001 0,80
Euro 3/III od 1.1.2002 do 31.12.2006 0,70
Euro 4/IV od 1.1.2007 do 31.12.2011 0,60
Euro 5/V/EEV od 1.1.2012 do 31.12.2016 0,50
Euro 6a, b, c/VIA, B, C od 1.1.2016 do 31.12.2020 0,45
Euro 6d/VID a novšie od 1.1.2020 0,40

*) Ekologický koeficient vozidla uvedie systém evidencia vozidiel automatizovane, ak je na konkrétnom vozidle evidovaná emisná trieda vozidla. Ak takáto emisná trieda nie je evidovaná, systém evidencia vozidiel uvedie ekologický koeficient vozidla automatizovane podľa dátumu prvej evidencie vozidla.

Znamená to, že správny poplatok sa nebude znižovať so zvyšujúcim sa vekom vozidla, ale vždy bude rovnaký v závislosti od výkonu motora a ekologického koeficientu vozidla. V spolupráci so Slovenskou poštou a Ministerstvom financií SR boli k novým platbám pripravené nové kódy služieb, ktoré budú používané v platobných kioskoch na dopravných inšpektorátoch.

Poplatky za ELEKTROMOBILY

Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov zostáva v sume 33 eur.

Poplatky za HYBRIDY a za vodíkové vozidlá

Ďalšou výraznou zmenou je, že pre vozidlo s druhom paliva: vodík alebo vozidlo s kombináciou akékoľvek palivo+PHEV (Plug-In hybrid) bude poplatok vypočítaný vo výške 20 % základnej sumy určenej v tabuľke č. 1.

Tiež to znamená, že od 1.7.2023 už nebude zľava z výšky správneho poplatku pre iné hybridné vozidlá s inou kombináciou palív ako podľa predchádzajúcej vety, a ani pre vozidlá s pohonom LPG, CNG alebo tzv. mild hybridy.

Ustanovenia o znížení poplatku o 50 % na vozidlá s pohonom na CNG a LNG platia iba do 1.7.2023. Od tohto dátumu sa suma pre tieto vozidlá počíta podľa ekologického koeficientu vozidla.

Poplatky za zápis držiteľa vozila ŤZP

Poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla sa zníži o 50 % pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Minimálna výška správneho poplatku za zápis držiteľa ŤZP bez poskytnutia peňažného príspevku je v sume 16,50 - eur.

Poplatky za zápis držiteľa tzv. rodinného vozidla

Poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku.

Prehľadné tabuľky nových správnych poplatkov od 1.7.2023

Bežné vozidlá (GIF, 118 kB)
Rodinné vozidlá (GIF, 101 kB) - min. 6 miest na sedenie, výkon motora do 110 kW, príspevok na 4 deti do 19 rokov
Osoby ŤZP (GIF, 112 kB)